Načini povezovanja in sodelovanja s starši

Ob vstopu otroka v vrtec se vam, staršem zastavljajo številna vprašanja o tem, kaj otrok zmore v določeni starosti, kako se je vživel v življenje in delo v skupini, zakaj včasih reagira drugače, kakor pričakujete in kako naj ob taki priložnosti ravnate, zakaj je organizacija dela v vrtcu takšna in ne drugačna, kaj lahko sami prispevate k prijetnejšemu življenju in delu v vrtcu... O tem in drugih vprašanjih se lahko pogovorite z vzgojiteljico ali vodstvom zavoda.

Ker se zavedamo, da je partnerski odnos in dobro sodelovanje med starši in vrtcem eden izmed pogojev za uspešno vzgojo otrok, bomo vedno pripravljeni na pogovor, svetovanje, dogovarjanje.

V ta namen smo pripravili različne oblike sodelovanja s starši, ki bodo organizirana kot predvideva letni delovni načrt in po pogovoru z vami.

Strokovno sodelovanje

Roditeljski sestanki, pogovorne ure, strokovna predavanja - po dogovoru, druženja s starši.

Svet staršev

Sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka vrtca. Svet staršev pa iz svoje sredine izvoli predstavnika v Svet zavoda.

Obveznosti staršev do vrtca

Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo z vrtcem pogodbo.

Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ga poda zdravnik pediater ali specialist.

Od staršev pričakujemo zanimanje za otrokov razvoj in počutje otroka ter da nas opozorijo na posebnosti in jamčijo za resničnost podatkov.

Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času, ko je otrok v vrtcu.

Upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino.

Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih. Če se ob sprejemu otroka kažejo znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj, jemlje antibiotike...) je delavec dolžan otroka odkloniti.

Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čimprej. Bolan otrok je občutljivejši in želi biti pri starših.

Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.

Otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.

Redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru zamude plačila vrtec staršem izda opomin o neporavnanih obveznostih, po dvomesečni zamudi plačila pa vloži izvršni predlog.

Starši otroke postopno uvajajo v vrtec po dogovoru z vzgojiteljico in vodstvom vrtca.

Starši so dolžni sporočiti odsotnost otroka zaradi dopusta 3 dni pred izostankom (znesek prehrane se odbije).

Starši so dolžni oddati otroka odgovorni osebi v vrtcu.

Starši so dolžni upoštevati hišni red vrtca.

Zadnjič posodobljeno Petek, 20 September 2013 10:20